ÁSZF 2017.09.01-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A szolgáltató személye
  • Szolgáltató neve: Garda Tamás egyéni vállalkozó.
  • Szolgáltató székhelye: 4030, Debrecen, Mikepércsi út 49/A 3/11.
  • Szolgáltató elérhetősége:
   • E-mail: info@peonyfashion.hu;
   • Telefonszám: +36-30-609-5979.
  • Szolgáltatót regisztráló hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
   • Nyilvántartási szám: 50532889.
  • Szolgáltató adószáma: 67638303-1-51.

 

 1. Tárhelyszolgáltató adatai
  • Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  • Tárhelyszolgáltató székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
  • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu.
  • Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +36-1-789-2789.

 

 1. Általános rendelkezés
  • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.peonyfashion.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá Garda Tamás egyéni vállalkozóval (továbbiakban: ”Szolgáltató”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért.
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Szolgáltató jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Szolgáltató versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a Szolgáltató jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a Szolgáltató vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.
  • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Szolgáltató jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.
  • A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@peonyfashion.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak.
  • A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy jogosult a Szerződést megkötni.
  • Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. A Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Szolgáltató a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltató-nál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.
  • A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, emailen, telefonon, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a Szolgáltató a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ajánlatot nem köteles elfogadni. Az ezen módokon megkötött szerződésre is a ÁSZF vonatkozik, illetve külön szerződést írásban is köthető.
  • A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni.
  • A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
  • Nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány.

 

 1. Ellenérték, fizetés, szállítás
  • A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a Futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Internet Szolgáltató az egyes fizetési módoknál pénzkezelési díjat (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) számít fel.

 

 1. Kellékszavatosság és jótállás
  • Kellékszavatosság
   • A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik
   • A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
   • A Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
    • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
    • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
   • A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
   • A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
   • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő egyértelműen igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  • Termékszavatosság
   • Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   • Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   • Termékszavatossági igényét a Vevő a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
   • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
    • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   • Felhívom a Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • Jótállás
   • Bizonyos termékkörökre főszabály szerint 10.000,- Ft feletti eladási ár esetén (Ptk. 6:171. §) egy éves kötelező jótállás vonatkozik, a vásárlástól számított egy éves időtartam alatt a termék meghibásodása esetén a Szolgáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Amennyiben erre nem képes, úgy helyt kell állnia a hibás teljesítésért.
   • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
   • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 1. Elállási/Felmondási jog
  • A Vevő 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
  • Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
   • Postán: 4030, Debrecen, Mikepércsi út 49/A 3/11.;
   • E-mailben: info@peonyfashion.hu.
  • A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a szerződés létrejöttétől a 6.1 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
  • Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást, nem tartozik ide a fuvarozási költség. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  • A vállalkozás a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést követelheti. Az összeg megállapítását követően annak mértékéről a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja a Vevőt, aki a tájékoztatás megküldését követő 1 hónapon belül köteles megfizetni az általa választott fizetési módon.

 

 1. Panaszkezelési eljárás
  • Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Szolgáltató-val szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
  • A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Szolgáltató-nak postai úton az ASZF 1.2 pontjában meghatározott címre, vagy elektronikus úton az info@peonyfashion.hu e-mail címre írt e-maillel teheti meg.
  • A Szolgáltató a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a panaszt a panasz bejelentését követő, azaz öt napon belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. Az 5 nap számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak.

Debrecen, 2017.09.01.